Firma Cossi spółka z o.o. informuje o zamiarze nabycia n/w elementów opakowań kosmetycznych:

  • Dispenser/pompka dozująca do kremów, gwint 18/415, metalowy z nasadką z tworzywa sztucznego, transparentną

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu nr POPW.01.01.02-26-0002/17 pt. „Wdrożenie serii kosmicznych kosmetyków na bazie szungitu z naturalnymi fulerenami wytworzonych w technologii naturalnych ciekłych kryształów z wykorzystaniem mikrokapsułkowanych substancji aktywnych o właściwościach pielęgnacyjnych i leczniczych potwierdzonych w badaniach klinicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2012 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1: Platformy Startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 roku.” Podrozdział 6.5.2.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej.

Oferty wraz ze specyfikacją urządzenia, warunkami dostawy i gwarancji, datą ważności oferty oraz pieczątką firmy i podpisem osoby upoważnionej prosimy przesyłać w formie skanu dokumentu na adres mailowy cto@cossi.pl bądź w wersji drukowanej na adres firmy Cossi sp. z o.o.

Miejsce i terminy składania i otwarcia ofert:

  • miejsce składania ofert: Cossi spółka z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
  • termin składania ofert: 11.12.2017 r. godz. 10.00
  • miejsce otwarcia ofert: Cossi spółka z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
  • termin otwarcia ofert: 11.12.2017 r. godz. 10.10

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dla przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia znajduje się poniżej oraz na stronie Bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresemhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1072350.

Wszelkie zapytania niezbędne do przygotowania oferty prosimy kierować na adres mailowy: cto@cossi.pl.

 

Zapytanie Ofertowe ZO 12 opakowania.pdf

Oferta ZO 12.docx

Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. powiązań.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o poufności.docx