Firma Cossi spółka z o.o. informuje o wynikach zapytania ofertowego dot. zamówienia usług wykonania działań informacyjno-promocyjnych dotyczących produktów Zamawiającego.

 1. W dniu 19.09.2017 r o godzinie 14.10 odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
 • Witold Rataj – Przewodniczący Komisji
 • Grzegorz Sychowski – Członek Komisji
 1. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie i wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców od dnia ogłoszenia o zapytaniu ofertowym do dnia 19 września 2017 roku do godziny 14.00.
 2. Komisja przetargowa stwierdziła, że w terminie składania, tj. do dnia 19.09.2017 r. do godziny 14.00 wpłynęła 1 oferta.
 3. Odczytanie i sprawdzenie ofert odbyło się w siedzibie firmy Cossi spółka z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce w dniu 19.09.2017r. o godzinie 14.10.
 4. Ofertę złożyli następujący wykonawcy:
 • BROS. CONSULTING Sp. z o.o.
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastapił po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.
 2. W wyniku sprawdzenia kompletności i ważności nie odrzucono żadnej oferty.
 3. Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 • kwota wynagrodzenia netto za wykonanie wszystkich usług marketingowych objętych opisem przedmiotu zamówienia – waga kryterium: 80% (max 80 pkt);
 • doświadczenie w świadczeniu usług specjalistycznych z zakresu marketingu (liczba lat) – waga kryterium 20% (max 20 pkt).
 1. Przyjmuje się że 1% = 1 pkt

L.P.

Nazwa Wykonawcy

Kryterium „kwota wynagrodzenia netto” (80 pkt)

Kryterium „doświadczenie…”

Suma punktów

1.

BROS. CONSULTING Sp. z o.o.

80

20

100

W wyniku oceny komisja stwierdziła, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez: BROS. CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert i udział w postępowaniu.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z informacją o rozstrzygnięciu znajduje się na stronie Bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresemhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1054701#info