Firma Cossi spółka z o.o. informuje o wynikach zapytania ofertowego dot. nabycia mieszalnika produkcyjnego z homogenizatorem o pojemności roboczej minimum 20 L (maksymalna pojemność robocza 50 L).

 1. W dniu 13.09.2017 r o godzinie 15.10 odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
 • Sychowski Grzegorz – Przewodniczący Komisji
 • Podsiadło Sylwia – Członek Komisji
 • Stolarczyk Katarzyna – Członek Komisji
 1. Przedmiotem posiedzenia komisji było otwarcie i wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców od dnia ogłoszenia o zapytaniu ofertowym do dnia 13 września 2017 roku do godziny 15.00.
 2. Komisja przetargowa stwierdziła, że w terminie składania, tj. do dnia 13.09.2017 r. do gdziny 15.00 wpłynęła 1 oferta.
 3. Odczytanie i sprawdzenie ofert odbyło się w siedzibie firmy Cossi sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce w dniu 13.09.2017r. o godzinie 15.10.
 4. Ofertę złożyli następujący wykonawcy:
 • Pro-mill s.c. Adam Tymoszewski, Michał Konicki
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastapił po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.
 2. W wyniku sprawdzenia kompletności i ważności nie odrzucono żadnej oferty.
 3. Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 • Cena netto – 100%

Przyjmuje się że 1% = 1 pkt.

L.P.

Nazwa Wykonawcy

Kryterium „Cena” (100 pkt)

Suma punktów

1.

Pro-mill s.c. Adam Tymoszewski, Michał Konicki

100

100

W wyniku oceny komisja stwierdziła, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

 • Pro-mill s.c. Adam Tymoszewski, Michał Konicki z siedzibą w Piastowie.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert i udział w postępowaniu.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z informacją o rozstrzygnięciu znajduje się na stronie Bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresemhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1052940#info